Het model-Driessen

Vertaal letterlijk, tenzij het resultaat geen goed Nederlands is.

Elke vertaling moet een goed overwogen compromis zijn tussen enerzijds respect voor de brontekst en anderzijds dienstbaarheid aan de lezer. Als die twee met elkaar in conflict komen, moet het eerste altijd de doorslag geven, met andere woorden, moet de dienstbaarheid wijken voor de trouw.

Was getekend: Hans Driessen – als zijn woorden (uit het nawoord bij Berlijn Alexanderplatz) tenminste correct worden geciteerd door de jury van de Filter Vertaalprijs 2016 (Filter 23:1, p. 6). Maar daar mogen we wel van uitgaan.

Ik heb Hans Driessen erg hoog zitten als vertaler. Ik weet ook dat hij niet wars is van enige hersenarbeid, want hij heeft filosofie gestudeerd en o.a. Nietzsche, Schopenhauer, Wittgenstein, Sloterdijk, Marx, Benjamin en Adorno vertaald. Alle reden dus om even heel aandachtig stil te staan bij het model dat hij hier voorstelt.

Driessen onderscheidt twee polen waartussen een vertaling zich kan bewegen, de brontekst en de lezer (van de vertaling). Beide polen trekken als magneten aan de vertaler: de brontekst wil letterlijkheid, respect en trouw, de lezer wil goed Nederlands en dienstbaarheid. Als we de eerste pool A noemen en de tweede B, kan Driessens model dus worden geschematiseerd in de volgende formules, die alledrie tegelijk gelden:

  • B > A (goed Nederlands gaat boven letterlijkheid)
  • B = A (goed overwogen compromis)
  • B < A (dienstbaarheid aan de lezer moet wijken voor trouw aan de brontekst)

Dat model lijkt me op zijn zachtst gezegd onwerkbaar. Letterlijkheid die leidt tot slecht Nederlands dient te worden gecorrigeerd, maar de dienst die de vertaler de lezer daarmee bewijst betekent helaas een verlies aan trouw, dus…

Maar het echte probleem zit elders, namelijk in de impliciete aannamen die aan het model voorafgaan. Welke (semantische, syntactische, fonetische, metrische) elementen blijven precies behouden bij ‘letterlijk’ vertalen, en waarom juist die? Wat is precies ‘goed Nederlands’, en moet ook een oorspronkelijk Nederlandse tekst zich daaraan houden, en waarom? Aan welke aspecten van de brontekst moet een vertaling trouw zijn, en waarom juist die? Moeten oorspronkelijke teksten ook dienstbaar zijn aan de lezer, en zo ja, waarom/hoe? En last but not least: veronderstelt een ‘goed overwogen compromis’ niet al bij voorbaat dat er een conflict is?

Categorie: Blog | Thema: Driessen, vertalen

De witte geur van roet (bis)

In Swanns kant op laten wij het haardvuur de hele ruimte witkalken met de geur van roet. Marco Kamphuis noemde dat in zijn NRC-recensie een ‘uiterst ongelukkige vertaling’ – waarop wij reageerden met de constatering dat het een ‘prachtig oxymoron’ uit de koker van Proust zelve betreft: badigeonner = witkalken.

Geuren hebben geen kleur. Heel strikt genomen is er dus niet eens sprake van een oxymoron (een schijnbaar onmogelijke verbinding van twee tegengestelde begrippen, zoals ‘een bejaard kind’ of ‘zwarte sneeuw’). Toch heeft het beeld een sterk schrikeffect, want het overgrote deel van de lezers zal in een eerste opwelling dezelfde reactie als Kamphuis hebben: de geur van roet is niet wit, maar zwart.

Met de metafoor van het witkalken als zodanig is helemaal niets mis. Als er had gestaan dat de ruimte werd witgekalkt door de geest van vroomheid, of desnoods door de geur van bloemen, zou niemand ook maar met zijn ogen hebben geknipperd. Het gaat pas ‘fout’ door de combinatie met roet.

En nu een kleine bekentenis: we hebben ook de vertaling ‘gesausd’ overwogen, maar juist omwille van het schrikeffect gekozen voor ‘witgekalkt’ – waarin de kleur wit, die in het Franse badigeon impliciet blijft zoals aardbeien en tomaten impliciet het idee van ‘rood’ in zich meedragen, opvallend expliciet wordt gemaakt. De keus tussen een vertaling (‘sauzen’, ‘drenken’, ‘bestrijken’ enz.) waardoor het pseudo-oxymoron helemaal wegvalt en een vertaling waardoor het effect nog lichtelijk wordt versterkt, is snel gemaakt.

Overigens is Proust zelf ook vaak van uiterst ongelukkige beelden beticht, dus we verkeren in goed gezelschap.

Categorie: Blog | Thema: Proust

Opfriscursus alexandrijnherkenning

Een lezer van mijn vorige blogpost wijst me erop dat noch de Franse zin uit de Code pénal, noch mijn Nederlandse vertaling ervan een alexandrijn is. Ik was er al een beetje bang voor, want ons alexandrijnherkennend vermogen is niet meer wat het was. Tijd voor een kleine opfriscursus.

De alexandrijn, die zijn naam dankt aan de 12de-eeuwse Roman d’Alexandre, is in het Nederlands een zesvoetige jambe, in het Frans (dat geen versvoeten kent) een twaalflettergrepige versregel met twee vaste heffingen (de 6e en de 12e lettergreep) en twee vrije – volgens de klassieke regels althans, want sinds Hugo en Baudelaire worden ook vrijere alexandrijnen (zonder cesuur, bijvoorbeeld in drie gelijke delen) correct bevonden.

Tellen is niet moeilijk, je moet in het Frans alleen in de gaten houden dat lettergrepen met een stomme e volgens de klassieke regels volwaardig meetellen, behalve in geval van elisie (stomme e voor een klinker) en aan het eind van de regel. In de moderne poëzie telt de stomme e vaak niet mee en zou ‘Tout condamné à mort / aura la têt(e) tranchée’ een volmaakte alexandrijn zijn. Fernandel maakt er in Le Schpountz van Marcel Pagnol (1937) ware poëzie van, misschien heeft Simenon zich wel door die film laten inspireren:

In het Nederlands is tellen zo mogelijk nog makkelijker, alleen dient de lezer niet te vergeten dat zwakke (‘vrouwelijke’, jawel) laatste lettergrepen net als in het Frans niet meetellen. Wel schuilt er een flinke adder onder het gras bij het herkennen of fabriceren van een jambisch metrum: slechte dichters maken daar een eindeloze tadam-tadam-tadam-dreun van, goede dichters beseffen dat de jambe niets anders is dan een natuurlijk vloeien van de taal (van sómmige talen, zoals het Nederlands en het Russisch – maar dus niet het Frans). Geen absolute afwisseling van zwak en sterk, maar een abstract patroon waarin de lettergrepen zich met hun relatieve waarden komen schikken, vaak met een relatief sterke lettergreep aan het begin van de regel (talloze voorbeelden bij bijvoorbeeld Nijhoff). ‘Al wie de doodstraf krijgt / zal door de valbijl sterven’ is een volmaakte Nederlandse alexandrijn, omdat de relatief sterke heffingen op de juiste plaatsen in het abstracte jambische patroon staan.

En nu Vondel lezen.

Categorie: Blog | Thema: Simenon, versbouw